Câu hỏi ôn tập lớp NVSP giảng viên khóa 9.2018

CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP GIẢNG VIÊN KHÓA 9.2018

Quản lý lớp: Ms Dung – 0982.112.489(zalo) – 0938.550.052

Môn: Lý luận dạy học đại học

Câu 1: Dựa trên các vấn đề cơ bản về lý luận dạy học đại học, hãy cho biết những quan điểm sau đây có hợp lý hay không và giải thích tại sao (trình bày ngắn gọn và đầy đủ):
– Các nhiệm vụ dạy học đại học quyết định nội dung dạy học đại học.
–  “Thống nhất giữa hoạt động dạy của giảng viên và hoạt động học của sinh viên” là quy luật cơ bản trong dạy học đại học.
– Quá trình dạy học đại học về bản chất là quá trình truyền tải tri thức đơn thuần từ giảng viên cho sinh viên .

Câu 2: Phân tích những phẩm chất cần có của một giảng viên đại học. Theo anh/chị đâu là phẩm chất thiết yếu nhất?

Môn: Đánh giá trong dạy học đại học

Câu 1: Hãy trình bày ngắn gọn quan điểm về các nhận định sau đây:
1.1. Cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt chuẩn quốc gia khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học.
1.2. Về phương pháp đánh giá kết quả học tập môn học của sinh viên, Giảng viên nên sử dụng thống nhất 1 phương pháp để đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng.

Câu 2:Hãy phân tích mục tiêu và nội dung kiểm tra – đánh giá (tổng kết) đối với một môn học mà Anh/Chị đã/đang/sẽ phụ trách giảng dạy. (Lưu ý: Kết quả phân tích phải được tổng hợp trên “bảng đặc tính nội dung kiểm tra”)

Câu 3: Mục tiêu học tập của sinh viên là gì? Việc xác định mục tiêu học tập và đánh giá kết quả học tập của sinh viên có ý nghĩa như thế nào trong giáo dục?

Môn: phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo

Câu 1: Trong qui trình qui trình thiết kế và thực hiện chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra theo hướng CDIO, (các) bước nào là quan trọng nhất? Cho biết lý do?

Câu 2: Bốn nhóm chủ đề trong cách tiếp cận CDIO là gì? Hãy chọn 1 học phần/môn học cụ thể (có thể là học phần/môn học mà Anh/Chị đã từng học hoặc đang/sẽ giảng dạy) để viết ra 6 mục tiêu cho 3 trong 4 nhóm chủ đề trên (mỗi chủ đề 2 mục tiêu)?

Câu 3: Theo Anh/Chị, xu hướng quốc tế hóa trong giáo dục đại học có tác động như thế nào đến việc phát triển chương trình đào tạo của trường mà Anh/Chị đang công tác hoặc các trường cao đẳng/đại học hiện nay ở Việt Nam? Cho ví dụ minh họa cụ thể?

Môn: Sử dụng phương tiện và công nghệ

Câu 1: Để sử dụng hiệu quả các phương tiện kỹ thuật trong quá trình dạy học, người giảng viên cần tuân theo nguyên tắc nào? Trình bày nguyên tắc đó ?

Câu 2: Vị trí, vai trò của phương tiện kỹ thuật và công nghệ trong đổi mới phương pháp dạy – học?

Câu 3: Trong các thành tố của quá trình dạy học (Mục đích dạy học; phương pháp dạy học; tổ chức dạy học; kiểm tra – đánh giá kết quả dạy học; phương tiện dạy học; nội dung dạy học), theo anh/chị thành tố nào là quan trọng nhất, vì sao?

Môn: Kỹ năng dạy học đại học

Câu 1: Phương pháp dạy học tích cực? lợi ích của phương pháp dạy học tích cực đem lại những gì?

Câu 2: Yêu cầu đối với giảng viên đại học là gì? Trình bày một số nguyên tắc trong giảng dạy đại học?

Câu 3: Phân biệt dạy học truyền thống và dạy học tích cực.