Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và bậc 2 ngưng đào tạo từ năm 2013

Mẫu chứng chỉ sư phạm bậc 1, bậc 2 được ban hành theo quyết định 1672/TH-DH được thay thế bằng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên TCCN ban hành theo Thông tư 10/2013   kể từ tháng 5 năm 2013.
Chứng chỉ sư phạm bậc 1 dành cho giáo viên cấp 1,2,3

Chứng chỉ sư phạm bậc 2 dạy trung cấp, cao đẳng.
Từ tháng 3 năm 2014 Bộ Giáo Dục tạm ngưng 2 chương trình và thay thế bằng Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

chung-chi-su-pham-bac1

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;|
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Giáo dục;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 1. Ban hành kèm Thông tư này Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2013. Chương trình này thay thế Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 (ban hành kèm theo Quyết định số 1672/TH-DNngày 28/8/1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 2 (ban hành kèm theo Quyết định số 2988/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho giáo viên Dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, các tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Mẫu chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm TCCN năm 2013 – 2015 

su-pham-bac-1

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm từ 2015 – 2016

 

Mẫu chứng chỉ sư phạm từ năm 2016 – 2017

tccn_moi

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và bậc 2 ngưng đào tạo từ năm 2013
Rate this post
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 và bậc 2 ngưng đào tạo từ năm 2013 update vào lúc: Tháng Sáu 10th, 2018 bởi VTE

Comments

comments